Αναδυόμενοι Ρύποι

Με τον όρο «αναδυόμενοι ρύποι» ορίζονται οι χημικές ενώσεις εκείνες, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα επαρκώς, δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και θεωρούνται πιθανή απειλή τόσο για το οικοσύστημα όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Οι αναδυόμενοι ρύποι αντικατοπτρίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, το είδος των χημικών ενώσεων που χρησιμοποιεί η κοινωνία, συχνά αλόγιστα, και την απερίσκεπτη αποβολή τους στο περιβάλλον. Η ερευνητική μας ομάδα, έχει εμπειρία πάνω από 15 έτη στην μελέτη των αναδυόμενων ρύπων. Το επιστημονικό μου έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Πορεία των αναδυόμενων ρύπων κατά την επεξεργασία λυμάτων και προηγμένων διεργασιών οξείδωσης. Προσδιορισμός προϊόντων μετασχηματισμού που σχηματίζονται μέσω διαφόρων διεργασιών (π.χ. βιοαποικοδόμηση, χλωρίωση, οζόνοση, φωτοαποικοδόμηση κ.λπ.)

  • Ευρεία μελέτη μέσω στοχευμένης και ύποπτης σάρωσης σε δείγματα νερού, ιζημάτων και βιοτόπους που συλλέγονται από το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα κ.λπ.)

  • Διερεύνηση αναδυόμενων ρύπων στο ήπαρ και σε μυϊκό ιστό δειγμάτων που συλλέχθηκαν από περιβαλλοντικές τράπεζες δειγμάτων και μουσεία φυσικής ιστορίας (LIFE APEX * ENV / SK / 000355 * project, https://lifeapex.eu/)

  • Δημιουργία και θεμελίωση παγκόσμιου δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης για την μελέτη της πορείας εμφάνισης αναδυόμενων ρύπων στο περιβάλλον

  • Διερεύνηση της επίδρασης περιβαλλοντικών pH στην τοξικότητα των ιοντισμένων οργανικών ενώσεων (ionisable organic compounds, IOC) σε υδρόβιους οργανισμούς (Zebrafish (Danio rerio), Daphnia magna, Lemna minor) μέσω τοξικοκινητικής μελέτης (τοξικότητα, πρόσληψη, βιομετατροπή).

  • Εφαρμογή πορειών εργασίας μεταβολομικής μελέτης για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση μεταβολιτών που σχετίζονται με την έκθεση σε ξενοβιοτικά και τη σχέση τους με τις μεταβολικές οδούς και διεργασίες.

  • Μοντέλα οικοτοξικολογικής μελέτης και πρόβλεψης για την εξαγωγή δεδομένων τοξικότητας και ορίων P-PNEC.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ερευνητικής μας ομάδας  http://trams.chem.uoa.gr/research/emerging-contaminants/