Αυθεντικότητα Τροφίμων

Με τον όρο αυθεντικότητα αναφερόμαστε πρωτίστως στη διασφάλιση ποιότητας και τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις προδιαγραφές του, όπως εκείνες αναγράφονται στην ετικέτα (labelling). Έτσι, ένα τρόφιμο παρακλίνει αυθεντικότητας και χαρακτηρίζεται ως μη αυθεντικό όταν δηλώνονται λανθασμένα ή ελλιπώς πληροφορίες αναφορικά με την ποικιλία, γεωγραφική προέλευση, μεθόδους παραγωγής (συμβατική, βιολογική ή παραδοσιακή καλλιέργεια) και τεχνικές επεξεργασίας που έχει υποστεί το τρόφιμο.

Σχετικά με την διερεύνηση της αυθεντικότητας τροφίμων, η ερευνητική μου δραστηριότητα επικεντρώνεται στην:

  • Δημιουργία πορειών εργασίας στοχευμένης, ύποπτης και και μη στοχευμένης σάρωσης με χρήση τεχνικών φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για αξιολόγηση της αυθεντικότητας τροφίμων

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων λογισμικών και προηγμένων χημειομετρικών εργαλείων ως υποστηρικτικών εργαλείων για την επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μη στοχευμένης σάρωση που αφορούν την αυθεντικότητα των τροφίμων και την παρακολούθηση της ποιότητας τους.

  • Ανίχνευση της νοθείας προϊόντων τροφίμων και πρώτων υλών σε επίπεδο ιχνών

  • Γεωγραφική και ποικιλιακή διάκριση προϊόντων διατροφής

  • Διακρίσεις οργανικής ή συμβατικής καλλιέργειας

  • Παρακολούθηση αλλαγών βιοδραστικού περιεχομένου κατά την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ερευνητικής μας ομάδας http://trams.chem.uoa.gr/ και http://foodomics.chem.uoa.gr/