Προσωπικά Στοιχεία

Νικόλαος Σ. Θωμαϊδης

Ημερομηνία Γέννησης: 19.09.1968

Τόπος Γέννησης: Μανχάιμ, Γερμανία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107274317

E-mail: ntho@chem.uoa.gr

1999 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Χημείας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπότροφος του ΙΚΥ.

1998 : Επισκέπτης μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Micro and Trace Analysis Center (MiTAC), Τμήμα Χημείας του Παν. της Αμβέρσας (Universitaire Instelling Antwerpen, U.I.A.), επιβλέπων Prof. F.C. Adams.                                 

1991 – 1996: Διδακτορικό δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός “Άριστα”.  Υπότροφος του ΙΚΥ.

1986 – 1990: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός “Λίαν Καλώς 8/10”. Υπότροφος του Βοστάνειου Ιδρύματος.

2018 – Σήμερα: Καθηγητής, Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών .

2013 – 2017: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2008 – 2013: Επίκουρος Καθηγητής, Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2003 – 2008: Λέκτορας, Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2001 – 2003: Χημικός στο διαπιστευμένο κατά ISO17025 Εργ. Ελέγχου Υλικών της Β’ Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, Επιθεωρητής Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025.

 

1999 – 2001: Αναλυτής, υπεύθυνος για τον προσδιορισμό καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης στο διαπιστευμένο κατά ISO17025 Εργ. Ελέγχου Καταλοίπων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΚΤΖΠ), Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Υπουργείο Γεωργίας.

1998 – 2003: Διδάσκων επί συμβάσει ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου.

1998 – 1999: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργ. Χημείας του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1996: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημείας του Παν. Αθηνών.

Φασματομετρία μαζών (υψηλής και χαμηλής διακριτικής ικανότητας)

Ιστοσελίδες ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας
(Trace Analysis and Mass Spectrometry – TrAMS Group): 
http://trams.chem.uoa.gr/ και http://foodomics.chem.uoa.gr/

Ανάπτυξη πορειών εργασίας (workflows) στοχευμένης (target screening), “ύποπτης” (suspect screening) και μη στοχευμένης σάρωσης (non-target screening) και λογισμικών

Ανάπτυξη μοντέλων σχέσης δομής – ιδιοτήτων (QSPR)

Υγροχρωματογραφία υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων (ΗΙLIC)

Εφαρμογή αυτών των τεχνικών στον προσδιορισμό αναδυόμενων ρύπων (emerging pollutants) στο περιβάλλον και αναδυόμενων χημικών κινδύνων στα τρόφιμα (emerging chemical hazards)

 Τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας.

Τα στοιχεία για τις δημοσιεύσεις μπορείτε να τα δείτε και στα profile του στις κάτωθι πλατφόρμες

https://scholar.google.com/citations?user=nm5pWaMAAAAJ&hl=el

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701846377

https://orcid.org/0000-0002-4624-4735