Επιστημονικό έργο

Η Ερευνητική μου δραστηριότητα

εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό τόσο οργανικών όσο και ανόργανων αναλυτών σε ίχνη.
Οι αναλυτικές τεχνικές που μελετώνται και εφαρμόζονται είναι φασματοσκοπικές, συχνά συζευγμένες με χρωματογραφικές τεχνικές (hyphenated techniques).

Δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στην φασματομετρία της μάζας υψηλής διακριτής ικανότητας & την χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθηση για την ανάλυση δεδομένων (Big Data)

Αναπτυξιακό Εργο - Ερευνητική Υποδομή

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης που έχει λάβει ο Δρ. Θωμαΐδης και η ερευνητική του ομάδα μέσω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, διοχετεύτηκε στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας για την ανάπτυξη σύγχρονης εργαστηριακής υποδομής για την ενίσχυση και επέκταση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων (τόσο τις προσωπικές όσο και του Εργαστηρίου).

Tο διάστημα 2004 έως σήμερα αποκτήθηκαν τα παρακάτω όργανα

Αεριοχρωματογράφος με πηγή χημικού ιοντισμού συζευγμένος με φασματόμετρο μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας (GC-APCI-Q-TOF-MS)

Αεριοχρωματογράφος με πηγή EI συζευγμένος με τριπλό τετράπολο (GC-MS/MS)Αεριοχρωματογράφος με ECD / FID (GC-ECD/FID)

Υγροχρωματογράφος υπερυψηλής απόδοσης (U-HPLC) συζευγμένος με φασματόμετρο μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας (Q-TOF-MS)

[Σε συνεργασία με τον Καθ. Γ. Κόκοτο, Εργ. Οργανικής Χημείας]

Υγροχρωματογράφος υπερυψηλής απόδοσης (U-HPLC) συζευγμένος με διαδοχική φασματομετρία μαζών (MS/MS: QqQ)

Υγροχρωματογράφος συζευγμένος με φασματομετρία μαζών (LC-MS)

Αεριοχρωματογράφος συζευγμένος με φασματομετρία μαζών (GC-MS)

Ταυτόχρονο Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (SIMAA)

Εργαστηριακό σύστημα Εκχύλισης και Χώνευσης με ΜικροκύματαΑεριοχρωματογράφοι με τέσσερεις ανιχνευτές (FID, ECD, FPD, NPD)

Αποστακτική συσκευή εκχύλισης πτητικών ενώσεων αζώτου

Περιστροφικός εξατμιστήρας

Τομείς Έρευνας

Όλες αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται κυρίως για την επίλυση ή διερεύνηση ερευνητικών προβλημάτων περιβαλλοντικής χημείας και οικοτοξικολογίας, όπως και εκτίμησης διατροφικού κινδύνου. Στόχος μου είναι η ολιστική προσέγγιση τέτοιων ερευνητικών θεμάτων, η οποία προσέγγιση αποτελείταιαπό την εξής δομή:

(1) Ανάπτυξη αξιόπιστης και ευαίσθητης αναλυτικής μεθοδολογίας
(2) εφαρμογή σε περιβαλλοντικά δείγματα και δείγματα τροφίμων για τη διερεύνηση της «τύχης» των ρύπων και καταλοίπων, της αυθεντικότητας τροφίμων και της εύρεσης του βιοδραστικού περιεχόμενου, καθώς και την ταυτοποίηση νέεων ενώσεων σε αυτά
(3) διερεύνηση της τοξικότητας τους, όπως και των πιθανών μεταβολιτών τους, και
(4) εκτίμηση κινδύνου (risk assessment).

Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας έχει δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα διεθνή
περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.