Skip to content

Με λίγα λόγια

Γεννήθηκε στο Μανχάϊμ της Γερμανίας. Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθήνων και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αναλυτική Χημεία.

Από το 2003 είναι μέλος του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας και από το 2018 είναι Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι εκλεγμένος Adjunct Professor του Πανεπιστημίου Yale – School of Public Health.

Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο East China University of Science and Technology, Shanghai (ECUST).

Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘’Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας του Τμήματος Χημείας.

Είναι Διευθυντής του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Environmental Sciences and Public Helath”

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων >320 σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 60 επιμορφωτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει διατελέσει συντονιστής σε περισσότερα απο 90 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (32 τρέχοντα).

Είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας (Τrams) η οποία απαριθμεί 10 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 14 υποψήφιους διδάκτορες, 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 6 χημικούς αναλυτές στο εργαστήριο παροχής υπηρεσιών και 4 άτομα στην διοικητική υποστήριξη.

Είναι μέλος του επταμελούς ειδικού οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ.

Είναι Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΠΣΕΚ).

Από το 2018 έως το 2022 διετέλεσε την πρώτη του θητεία ως Πρόεδρος στην Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. και διανύει τη δεύτερή του θητεία από το φθινόπωρο του 2023. 

Το 2023 εκλέχθηκε Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ομόφωνη απόφαση του Σμυβουλίου εκλέχθηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος

Το 2022 διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του ΕΚΠΑ.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, είναι συντονιστής οριζόντιων ερευνητικών υποδομών (core facilities).

Τομείς Έρευνας

Η Ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό τόσο οργανικών όσο και ανόργανων αναλυτών σε ίχνη.
Οι αναλυτικές τεχνικές που μελετώνται και εφαρμόζονται είναι φασματοσκοπικές, συχνά συζευγμένες με χρωματογραφικές τεχνικές (hyphenated techniques).

Δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στην Φασματομετρία  μάζας υψηλής διακριτής ικανότητας & την χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθησης για την ανάλυση δεδομένων (Big Data).

Σημαντικό κομμάτι της επιστηνομικής του δραστηριότητας είναι η Επιδημιολογία Λυμάτων που έγινε γνωστή ως μεθοδολογία λόγω της πανδημίας της Covid-19 και μπορεί και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την Δημόσια Υγεία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ενός πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και με μη παρεμβατικό τρόπο.

Εκπαιδευτικό Έργο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Ι ,
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ ,
Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ ,
Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές ,
Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

To ΠΜΣ “Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας” ιδρύθηκε το 2018 ως φυσική συνέχεια των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ΠΜΣ του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στα Πανεπιστήμια YALE (Επιδημιολογία Λυμάτων και Περιβαλλοντική Υγεία) ΚΑΙ ECUST (Περιβαλλοντική Χημεία Αναδυόμενων Ρύπων και Περιβαλλοντική Ανάλυση).

Διοικητικό Έργο ΕΚΠΑ

  • Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ.
  • Ανάπτυξη οριζόντιων ερευνητικών υποδομών (Core Facilities) του ΕΚΠΑ σε τέσσερις χώρους του Πανεπιστημίου, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, στην Ιατρική Σχολή στο Γουδί, στην Ιατρική Σχολή στο ΑΚΙΣΑ και στην οδό Δαμάρεως για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές.
  • Υποστήριξη υποβολών ερευνητικών προτάσεων των μελών ΔΕΠ και στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων
  • Ανάπτυξη, στελέχωση και δημιουργία υποδομών του νεοσύστατου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Συγκροτήματος Ευρίπου, ως Πρόεδρος του Τμήματος.
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης «Ημέρες ΕΚΠΑ», ως Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΔΠΠΑ.
  • Σημαντική συνεισφορά στην εξωστρέφεια του ιδρύματος και τις διεθνείς συνεργασίες, όπως η πρόσφατη συνεργασία του ΕΚΠΑ με το πανεπιστήμιο Yale (ίδρυση ξενόγλωσσου ΠΜΣ, συμφωνία ανταλλαγών μεταπτυχιακών φοιτητών, ίδρυση κοινού ερευνητικού κέντρου).